Algemene voorwaarden

Click here for English

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen in de webwinkel en de aanschaf van alle tickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de aan het programma gelieerde locaties van het evenement (waaronder naast de evenementlocaties o.a. ook de hop-on hop-off bussen en tours), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 • De organisatie van het evenement en/of de organisatoren van de evenementlocaties kunnen huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de art venue te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.
 • De COVID-19 maatregelen en richtlijnen vanuit RIVM die gelden op het moment dat Museumnacht Maastricht plaatsvindt, dienen te worden nageleefd.
 • De bezoeker verklaart zich door het kopen en registreren van het ticket op voorhand te voldoen aan alle regels akkoord.
 • De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht door een vermelding op de betreffende website(s) te doen van de organisatie. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 7 (zeven) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.
 • De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Toegang
 • Gedurende de openingstijden van het evenement zoals vermeld op de officiële website. Openingstijden kunnen in aanloop naar Museumnacht Maastricht nog wijzigen door nieuwe COVID-19 maatregelen.
 • Bezoekers moeten een geldig en origineel ticket verkrijgen dat wettelijk door officiële kanalen is verkregen (IHaveGotATicket). Dit kaartje wordt bij verificatie geaccepteerd of afgewezen. Bij acceptatie ontvangen bezoekers het rechtmatige polsbandje.
 • Bezoekers die proberen toegang te krijgen tot het evenement op een manier die niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, wordt beboet met de reguliere ticketprijs. Bovendien kan een administratieve boete opgelegd worden. In geval van niet-naleving, worden bezoekers verwijderd van de desbetreffende evenementlocatie en alle verdere toegang in de toekomst geweigerd.
 • De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de toegangsprijzen en toegangstijden van tickets voor het evenement te wijzigen. 
 • Indien de maximale capaciteit (in lijn met COVID-19 maatregels) van het evenement en/of evenementlocatie wordt overschreden, heeft de organisatie het recht om bezoekers toegang te weigeren tot het evenement/locatie zonder compensatie. Hetzelfde geldt voor het weigeren van het dragen van een mondkapje waar verplicht (zoals de hop-on hop-off bussen) Het is ook mogelijk dat, in geval van drukte, niet elk onderdeel van het evenement bezocht kan worden. Als gevolg daarvan is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling en kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het aankoopbedrag. 
 • Indien de voorverkoop aangeeft uitverkocht te zijn, zal deze stopgezet worden. De organisatie behoudt zich het recht om additionele kassaverkopen op locatie aan te bieden. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op alle mogelijke kanalen.
 • Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en assistentiehonden met een officieel identificatievest) zijn niet toegestaan bij het evenement.
 • Aangezien het evenement al dan niet evenementenlocaties mogelijkerwijs werken met diverse leeftijdsgerelateerde toegangsbeperking alsook het Corona Toegangsbewijs, wees er zeker van dat je een ID- en/of studenten/CJP-kaart bij je hebt indien van toepassing! Neem dus geen risico en zorg ervoor dat je dit bij de ingang altijd kan laten zien. De organisatie en organisatoren van de evenementlocaties behouden het recht om op basis hiervan toegang te weigeren zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag. 

   

Aansprakelijkheid
 • Bezoekers wonen het evenement bij en betreden de evenementlocaties op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocaties, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie. 
Tickets, totstandkoming van de overeenkomst
 • De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld) (online) (voor-)verkoopadres. Degene is alsdan verplicht tot betaling van de bestelde tickets en Stichting Museumnacht Maastricht is na ontvangst van de betaling verplicht tot het toezending van de tickets. Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.
 • Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.
 • De betaalde tickets worden na bestelling direct verstuurd per e-mail. Een ticket bestaat uit een door of vanwege Stichting Museumnacht Maastricht verstrekt document met barcode. De barcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
 • Eenmaal gekochte tickets worden niet terug genomen of omgewisseld en zijn niet voor contant geld inwisselbaar.
 • IHaveGotATicket (ihavegotaticket.com) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider voor het evenement. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie, de ticketprovider al dan niet de officiële verkooppunten van Museumnacht Maastricht zoals vermeld op de ticketpagina. Alleen aanschaf bij een door Museumnacht Maastricht erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.
 • Ingevoerde gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Stichting Museumnacht Maastricht respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die via de websites van Stichting Museumnacht Maastricht wordt verstrekt. Stichting Museumnacht Maastricht gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Het is strikt verboden om gratis (gasten)tickets, tegen enige vergoeding, aan iemand anders te verkopen. Als dit opgemerkt wordt, worden de betreffende toegangsbewijzen onmiddellijk gedeactiveerd.
 • Het risico van verlies of beschadiging van de tickets en/of polsbandjes ligt bij degene die een toegangsbewijs heeft gekocht. Bij verlies van tickets en/of (afscheuren van) polsbandjes dient een nieuw ticket aangeschaft te worden. Ongeldige tickets en/of (afgescheurde) polsbandjes mogen door Stichting Museumnacht Maastricht worden geweigerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.
 • De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld. Voorts zal hem/haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisatie of organisator van de evenementlocatie en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.
 • Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde barcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot een evenement, dan heeft Stichting Museumnacht Maastricht en/of de organisatoren van de evenementlocatie het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang hiervoor is.
 • Stichting Museumnacht Maastricht heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.
Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen
 • Stichting Museumnacht Maastricht en/of de organisatoren van de evenementlocaties behouden zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens epidemieën, falend apparatuur, tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transport-moeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van Stichting Museumnacht Maastricht, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) het evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Stichting Museumnacht Maastricht en/of de organisatoren van de evenementlocaties doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Stichting Museumnacht Maastricht zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e-mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen. 
 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht in de ruimste zin des woords door de organisatie wordt geannuleerd, vindt restitutie van tickets alleen en uitsluitend plaats op de door de organisatie aangegeven wijze. De €0,50 transactiekosten die bij de prijs inbegrepen zijn of overige (gevolg)schade, direct of indirect, worden niet vergoed. 
 • Indien de afterparty geannuleerd wordt, blijft het Museumnacht Maastricht gedeelte van het combi-ticket gewoon geldig en ontvangt de bezoeker alleen een refund(€ 5,-) voor de afterparty.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde de programmering en content van het evenement te wijzigen. De organisatie is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid of annulering van gasten voor het evenement. Geen enkele terugbetaling van entreetickets zal worden uitgevoerd bij een annulering van een van de gasten, of bij een verandering van de programmering.
Privacy & veiligheid 
 • Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie. De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Door de evenementlocatie(s) van Museumnacht Maastricht te betreden verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie en de door de organisatie uitgenodigde pers. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
 • Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
 • Bezoekers, anders dan pers, mag fotografie en beeldopnames enkel privé gebruiken (bijvoorbeeld met een video of met statische camera's of met materiaal voor audio opnames), tenzij anders aangegeven.
 • Pers wordt enkel toegestaan op het evenement met schriftelijke toezegging van de organisatie en organisatoren van de evenementlocaties ten tijde in dienst van de organisator en is gerechtigd om beeldmateriaal te maken en te publiceren over het evenement. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van bezoekers en / of andere aanwezigen van het evenement tegen betaling aan te bieden anders dan aan de media. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om persaccreditaties in te trekken en kosteloos beroep te doen op het gepubliceerde beeldmateriaal. Elke waarneembare overtreding wordt beboet met € 5.000,- per waarneming.
 • Houd er rekening mee dat als je een ticket koopt voor Museumnacht Maastricht, je aan Stichting Museumnacht Maastricht de toelating geeft om op de hoogte gehouden te worden van het evenement en van relevante onderwerpen zoals bijvoorbeeld nieuwsberichten met betrekking tot het programma.
 • Stichting Museumnacht Maastricht garandeert dat adressen niet voor andere doeleinden gebruikt worden en zorgt zo voor de beveiliging van bezoekersinformatie en voor de bescherming van de privacy van haar bezoekers.
 • Het is bezoekers verboden drugs of wapens mee te nemen naar Museumnacht Maastricht. Geweld en intimiderend gedrag worden niet getolereerd, net als discriminatie, seksuele intimidatie of het dragen van provocerende kleding (bijv. voetbalshirts met full colours.
 • Het stelen of vernielen van eigendommen van Stichting Museumnacht Maastricht, de evenementlocaties en/of andere partijen is ten strengste verboden.
Pandemie
 • In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19) gaat de organisatie ervanuit dat de bezoeker op de hoogte is van alle maatregelen die door een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld.
 • In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19) behoudt de organisatie het recht om de huisregels aan te passen op basis van de maatregelen die  door een overheidsinstantie worden geadviseerd of verplicht gesteld.
 • In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19) vallen de aanvullende eisen en de daarbij behorende kosten die worden gesteld door een overheidsinstantie met betrekking tot toegang tot het evenement voor de verantwoording van de bezoeker.
 • In geval of op grond (van de gevolgen) van een pandemie (zoals COVID-19)  het evenement wordt geannuleerd heeft de bezoeker die het toegangsbewijs heeft aangeschaft en de toegangsprijs heeft betaald, recht op teruggave van het reeds betaalde gedeelte van de toegangsprijs minus transactiekosten.
Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie van Museumnacht Maastricht ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.

Stichting Museumnacht Maastricht, 2022